Процедура за добијање дозволе за кретање у време забране кретања

Грађанин се обраћа захтевом за издавање дозволе за кретање у време забране кретања јединици локалне самоуправе у месту у  којем живи.

 

Јединица локалне самоуправе ће одредити коме и на који начин се подноси захтев и документа којима се доказује оправданост поднетог захтева.

 

Након пријема и обраде захтева, јединица локалне самоуправе попуњава табелу следећим подацима: име и презиме лица за које се тражи дозвола за кретање, јединствени матични број тог лица, име, презиме и адреса корисника услуге, врсту услуге коју лице пружа (помоћ у кући - услуга социјалне заштите, услуга социјалне заштите персонални асистент, или број судске одлуке којим је уређено виђење детета и родитеља, месец, дан, час и релацију кретања).

 

За тачност података које јединица локалне самоуправе доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања одговорни су градоначелници/председници општина, односно, друга овлашћена лица.

 

Попуњену табелу, јединица локалне самоуправе доставља Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, које табелу ажурира, и доставља Министарству унутрашњих послова.

 

Након добијања сагласности од Министарства унутрашњих послова, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања о томе обавештава јединицу локалне самоуправе, која обавештава лице које је поднело захтев и издаје му потврду.

 

Потврда је доказ да лице има сагласност за кретање у одређеном термину и за одређене потребе. 

Потврда мора имати јединствени изглед у свим јединицама локалних самоуправа и мора бити потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом надлежног органа јединице локалне самоуправе.

Свака злоупотреба у вези са коришћењем потврде, санкционише се у складу са законом.

НАПОМЕНА: ЛИЦА  СА ТЕРИТОРИЈЕ СО УБ КОЈИМА ЈЕ ПОТВРДА ЗА КРЕТАЊЕ ЗА ВРЕМЕ ПОЛИЦИЈСКОГ ЧАСА НЕОПХОДНА РАДИ НЕГЕ СТАРИХ И ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА СВОЈ ЗАХТЕВ СА ПРИЛОЖЕНОМ АДЕКВАТНОМ МЕДИЦИНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ ПОДНОСЕ ЦЕНТРУ ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД " УБ" У УБУ КОЈИ ДАЉЕ ЊИХОВ ЗАХТЕВ ПРОСЛЕЂУЈЕ КРИЗНОМ ШТАБУ КОЈИ ИМ НАКОН ОДОБРЕЊА НАДЛЕЖНОГ МИНИСТАРСТВА И ИЗДАЈЕ ПОТВРДУ.