Делатност Центра за социјални рад

Центар за социјални рад „Уб“ у Убу (у даљем тексту Центар) је установа социјалне заштите која врши јавна овлашћења у области социјалне и породично-правне заштите и институција је од посебног друштвеног интереса која се бави пословима из своје надлежности који су прописани Законом, на територији Општине Уб. Центар спроводи с о ц и ј а л н у з а ш т и т у, применом метода социјалног рада и других метода, а такође обавља и друге послове и задатке у функцији органа старатељства. Делатност Центра је социјална заштита, социјални рад и породично правна заштита, а регулисана Законом о социјалној заштити, Породичним законом, Законом о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривичноправној заштити малолетних лица, Законом о финансијској подршци породици са децом и Одлуком о правима у социјалној заштити Општине Уб. Поступак за остваривања права грађана центар води по одредбама Закона о општем управном поступку. Центар је више функционална установа социјалне заштите у којој се непосредно или посредно задовољава највећи део потребе грађана и њихових породица из ове области, кроз мултидисциплинарни тимски рад одговарајућих стручњака. Центар за социјални рад „Уб“ у Убу је основан 1.јула 1983. , дакле пре 34 године. Током протекле три деценије мењале су се његове надлежности, организација и стручно - методолошки приступи у раду, сходно ширим друштвеним променама и развоју социјалне заштите као делатности, али базична премиса помоћ грађанима у решавању животних проблема, је опстајала.
    Деловање центра остварује се реализовањем његових основних функција, а најважније су:

  1. Непосредно остваривање заштите грађана и њихових породица Остваривање функција органа старатељства
  2. Праћење и проучавање социјалних потреба и проблема на подручју општине Уб
  3. Превентивна делатност
  4. Планирање и програмирање социјалне заштите
  5. Координирање активности на спровођењу социјалне заштите и социјалног рада.
Дакле, Центар обавља двојаке послове :
а) Послове непосредне социјалне заштите б) Послове старатељства

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД УБ КАО ПРУЖАЛАЦ УСЛУГА

Помоћ и подршка од локалне самоуправе Општине Уб и надлежног Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, нам је од великог значаја, јер Општина нам је обезбедила за сада привремено пресељење у здравије просторије, у самом центру града Уба, где користимо 7 канцеларија, а касније ће у нову зграду коју ће Центру дати на располагање 12 канцеларија потпуно сређених и прилагођених потребама наших странака и радника, где ће опет сваки радник имати обезбеђену канцеларију са новим намештајем и компјутерском опремом која је помоћ од надлежног министарства и која ће употпунити тај простор и радници Центра ће пружати услуге својим корисницима у здравијим и квалитетнијим условима и за пружаоце и за примаоце услуга. Имаћемо потпуно засебан улаз и тај део зграде користити само за наше потребе.Пресељење је извршено у октобру 2015.године, захваљујући Општини Уб, а простор је окречен реновиран и опремљен потпуно новом опремом захваљујући помоћи од 1.400.000.-динара од надлежног Министарства. Обезбеђујемо свим својим радницима присуство на семинарима,обукама и радионицама везано за што бољу едукацију радника и њихово усавршавање.Сваки стручни радник има лиценцу и велики број сертификата, диплома, бодова... Можемо рећи да се трудимо да што боље одговоримо на све задатке и изазове који су нам постављени. Зграда Центра је спратна, али послове социјалне заштите смо сместили у приземље и омогућили што лакши приступ особама са инвалидитетом. На спрату се налазе просторије породично правне заштите као и директора и рачуноводства. У центру за социјални рад Уб радило је у прошлој години 8 радника на неодређено време које финансира Буџет Републике Србије и 3 радника на уговору о привремено повременим пословима које финансира локална самоуправа. И сада је исти број и ако смо имали 10 радника која се финансирају из буџета Републике али је 1 социјални радник отишао у пензију у октобру месецу 2014. године, а надлежно Министарство нам за сада није одобрило пријем новог радника и ако је по њиховом решењу предвиђено то радно место. Административни радник је споразумно прекинуо радни однос у предпрошлој години и то је сада проблем у Центру обзиром да имамо велики број корисника, са радницима који су сви при крају свог радног стажа и ближи пензији, него професионалном успону у ангажману, а морају да обављају послове који превазилазе њихове могућности. Искрено се надамо да ће нам у овој години надлежно Министарство одобрити пријем радника које нам и припада по Решењу које су они и донели за Центар Уб. Центар за социјални рад у домену послова који су му поверени од стране Републике, а у складу са наведеним законима, реализовао је у 2016.години следеће послове: